DSCN0092MİSYON: Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin,
gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON: Türkiye’nin kendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin,
kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmaktır.

AMAÇLAR


1) EĞİTİM

Program Eğitim Amaçları

• Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, yenilikçi iş fikirleriyle teknoloji tabanlı girişimlerde bulunabilecek,
• Çağdaş mühendislik bilgilerini kullanarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirme amacına hizmet eden ulusal ve/veya uluslar arası çalışma ortamlarında mühendis, yönetici ve akademisyen olarak görev yapabilecek,
• Gıda üretim süreçlerinin tasarlanmasında, kalite güvence ve AR-GE çalışmalarında, gıda üretiminde toplum sağlığını gözeterek öncü rol alabilecek,mühendisler yetiştirmektir.

2) ARAŞTIRMA
• AB, TÜBİTAK, DPT, üniversite, endüstri tarafından destekli ve katılımlı araştırma projesi sayısının artırılması, her öğretim üyesinin
en az bir projede görev alması,
• SCI dergilerdeki yayın ve patent sayısının artırılması, öğretim üyesi başına yıllık ortalama yayın sayısının 1’in üzerinde tutulması,
• Öğretim üyelerinin yılda en az bir ulusal veya uluslararası bilimsel toplantıya katılması ile yeni bilgi ve bulguların paylaşılması,
• Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bu amaçla laboratuvarların yeni analiz aygıtları ile desteklenmesi ve laborant/tekniker
sayısının artırılması ile bilime katkıda bulunan ve ülke gereksinimlerini karşılayan araştırma yapmaktır.

3) SEKTÖREL
• Mezunlar ile etkili bir iletişim ağı oluşturulması, bölüme ilgilerinin artırılması ve katkılarının sağlanması,
• Endüstri, kamu kuruluşu, meslek ve tüketici örgütü temsilcilerinden bir danışma kurulu oluşturulması,
• Danışmanlık, eğitim, araştırma ve analiz hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sektörel ve toplumsal ilişkileri
güçlendirmektir.


2013-2018 STRATEJİK PLAN DÖNEMİNDE ÖNCELİKLİ ALANLAR
(1) gıdaların tanı değerlerinin belirlenmesi ve gerçeklik kontrolü
(2) gıdalarda kalite değişimi ve raf ömrünün belirlenmesi
(3) gıdalarda mikrobiyolojik bozulma etkenlerinin ve tanı yöntemlerinin belirlenmesi
(4) gıdalarda kalıntı ve kontaminasyon düzeyinin belirlenmesi ve azaltılması
(5) gıdaların fonksiyonel bileşenleri ve fonksiyonel gıdalar
(6) ürün geliştirme ve geleneksel gıdalar için proses iyileştirme
(7) gıda endüstrisi atıklarının değerlendirilmesi
(8) temel işlem, duyusal analiz ve mineral analiz laboratuvarı oluşturulması